De Vredesverklaring van Nagasaki

De Vredesverklaring van Nagasaki

Op deze dag, precies 68 jaar geleden, wierp een Amerikaanse bommenwerper recht boven Nagasaki één enkele atoombom af. De hitte, de schokgolf en de straling van deze bom waren zeer intens en de brand die erdoor veroorzaakt werd raasde de hele dag en de hele nacht door de stad. De stad, met daarin ongeveer 240.000 inwoners, werd onmiddellijk gereduceerd tot een blakende ruïne. Ongeveer 150.000 inwoners raakten gewond, van wie er 74.000 alsnog binnen het jaar zouden sterven. De overlevenden lijden nog steeds aan een hoger risico op leukemie, kanker en andere ernstige, stralingsgerelateerde aandoeningen. Zelfs na 68 jaar leven zij nog in angst en gaan zij gebukt onder de diepe psychologische littekens van die dag.

Dit wrede wapen werd uitgevonden en gefabriceerd door mensenhanden. En daar is het niet bij gebleven, want de mens heeft zelfs twee keer kernwapens gebruikt, op Hiroshima en op Nagasaki. De mens heeft ook herhaaldelijk kernproeven uitgevoerd en is daarmee voortgegaan de aarde te besmetten. Omdat de mens zoveel fouten heeft gemaakt, moeten we onszelf van tijd tot tijd herinneren aan de beloften die we in het verleden gemaakt hebben, beloften die we nooit moeten vergeten, en moeten we de oorspronkelijke bedoeling van die beloften bevestigen door terug te keren naar hun bron.

Ik roep de Japanse regering op om terug te keren naar die bron omdat dit het enige land is dat ooit het slachtoffer is geweest van een kernbombardement.
In de voorbereidende commissie voor de Herzieningsconferentie van het Nucleaire Non-Proliferatieverdrag die in 2015 gehouden zal worden, in Geneve in april 2013, hebben verschillende landen samen een Gezamenlijke Verklaring over de Humanitaire Dimensie van Kernontwapening voorgesteld, een verklaring waarvoor inmiddels 80 landen hun steun hebben uitgesproken. Zuid-Afrika en andere oorspronkelijke opstellers van de verklaring hebben Japan gevraagd om de verklaring te steunen en te ondertekenen.
De Japanse regering heeft de verklaring echter niet ondertekend en daarmee niet voldaan aan de gelegitimeerde verwachtingen van de wereldgemeenschap. Als de Japanse regering de opmerking dat “kernwapens nooit meer gebruikt moeten worden, onder geen enkele voorwaarde” niet kan ondersteunen, dan betekent dit dat de regering dus onder bepaalde omstandigheden het gebruik van kernwapens wel zou goedkeuren. Deze houding is in tegenspraak met het eerder genomen besluit dat Japan, als het enige land dat ooit geleden heeft onder de verwoesting die door kernwapens teweeg wordt gebracht, nooit zou mogen toestaan dat anderen het slachtoffer zouden worden van een nieuw kernbombardement.
We zijn ook bezorgd over het hervatten van de onderhandelingen over de bilaterale samenwerkingsovereenkomst op het gebied van kernenergie tussen Japan en India.
De samenwerkingsovereenkomst op het gebied van kernenergie met India, een land dat het Non-Proliferatieverdrag niet heeft ondertekend, zal schade toebrengen aan het Non-Proliferatieverdrag, oorspronkelijk bedoeld om de toename van het aantal kernwapenstaten een halt toe te roepen. De samenwerking tussen Japan en India zou ook Noord-Korea, dat zich teruggetrokken heeft uit het Non-Proliferatieverdrag en dat vastberaden doorgaat met het ontwikkelen van nucleaire technologie, voorzien van een excuus om de eigen acties te kunnen rechtvaardigen. Dit zou pogingen om het Koreaanse schiereiland kernwapenvrij te maken kunnen hinderen.
Ik roep de Japanse regering nogmaals op om terug te keren naar de bron, omdat dit het enige land is dat ooit het slachtoffer is geweest van een kernbombardement.
Ik roep de Japanse regering tevens op om de Drie Non-nucleaire Principes tot wet te verheffen en leiderschap te tonen bij het creëren van een Noordoost-Aziatische kernwapenvrije zone om zo invulling te geven aan de plicht van de enige natie die ooit slachtoffer werd van een kernbombardement.

Onder het regime van het Non-Proliferatieverdrag hebben staten de plicht om zich serieus in te zetten voor kernontwapening. Dit is de plicht die zij aan de rest van de wereld beloofd hebben te vervullen. President Obama van de Verenigde Staten heeft zijn voornemen geuit om te streven naar een kernwapenvrije wereld in een toespraak die hij gaf in Praag, in april 2009. In juni van dit jaar, in Berlijn, verklaarde hij dat hij wilde toewerken naar een verdere reductie van de nucleaire arsenalen met de woorden “Zolang er kernwapens zijn, zijn we niet echt veilig.” Nagasaki steunt deze aanpak van President Obama.
Er zijn echter nog steeds meer dan 17.000 kernwapens, waarvan minstens 90% in het bezit is van de Verenigde Staten en Rusland. Daarom wil ik President Obama en President Putin vragen om zich in te zetten voor een radicalere en snellere reductie van het aantal kernkoppen. Liever dan zich een “kernwapenvrije wereld” voor te stellen als een verre droom, moeten ze ernaar streven om kernwapens volledig uit te bannen, waarbij ze dit moeten zien als het meest urgente probleem dat de mensheid moet oplossen, en moeten ze er zo naar streven hun beloften aan de wereld in te lossen.
Wij, gewone burgers, moeten ook aan de slag om een kernwapenvrije wereld te helpen realiseren. In plaats van dat we het werk om deze visie tot werkelijkheid te brengen overlaten aan de wereldleiders, moet elk van ons doen wat hij of zij kan als lid van de burgermaatschappij.

In de preambule van de Japanse Grondwet staat dat het Japanse volk “vast heeft besloten dat zij nimmer meer bezocht zal worden door de gruwelen des oorlogs door de handelingen van haar overheid”. Deze verklaring reflecteert het vaste besluit van het Japanse volk om zich in te zetten voor de wereldvrede. Het is essentieel om de ervaringen van de oorlog en van de verwoestingen van de atoombommen door te geven aan de volgende generaties, zodat het Japanse volk nooit zal vergeten wat de oorspronkelijke intentie was van het streven naar wereldvrede. We moeten blijven herdenken dat de oorlog aan zoveel mensen het leven heeft gekost en de lichamen en de geestesgesteldheid van nog veel meer overlevenden letsel heeft toegebracht. We mogen de vele wrede gebeurtenissen uit de oorlog nooit vergeten, zodat we zullen weten waar de beslissing dat we nooit meer een oorlog moeten beginnen op gebaseerd is.
Ik zou jongeren willen vragen of jullie ooit geluisterd hebben naar de stemmen van de hibakusha, de overlevenden van de kernbombardementen. Hebben jullie ze horen uitroepen, “Nooit meer Hiroshima, nooit meer Nagasaki, nooit meer oorlog en geen hibakusha meer”?
Jullie vormen de laatste generatie die hun stemmen direct zal kunnen horen. Luister alsjeblieft naar hun stemmen om te weten te komen wat er 68 jaar geleden onder die verschrikkelijke atoomwolk gebeurd is. Luister naar hun stemmen om te weten te komen waarom zij blijven roepen om afschaffing van kernwapens. Dan zullen jullie begrijpen dat ze ondanks hun moeilijkheden blijven vechten voor de afschaffing van kernwapens ten behoeve van toekomstige generaties, dus voor jullie. Vraag je alsjeblieft af of je zelf wilt dat er kernwapens blijven bestaan in de wereld van vandaag de dag en in de toekomst, in de wereld van je kinderen. Praat alsjeblieft met je vrienden over deze kwestie. Jullie hebben de toekomst van de wereld in jullie handen.
Er zijn veel dingen die we kunnen doen als burgers van de wereldgemeenschap. Bijna 90% van alle gemeenten in Japan heeft verklaard kernwapenvrij te zijn om te laten zien dat hun inwoners weigeren het slachtoffer te worden van een kernaanval en dat ze vastbesloten zijn om te werken aan wereldvrede. De Nationale Raad van Kernvrije Lokale Autoriteiten in Japan, die bestaat uit de gemeenten die verklaringen hebben afgelegd dat er zich op hun grondgebied geen kernwapens bevinden, viert deze maand zijn 30e verjaardag. Als een lid van een dergelijke gemeente een of andere actie wil ondernemen overeenkomstig de afgelegde verklaring, dan zullen zij de steun genieten van de Nationale Raad, en ook van Hiroshima en Nagasaki.
In Nagasaki zal komende november de vijfde Nagasaki Wereldwijde Burgervergadering voor de Afschaffing van Kernwapens worden gehouden. Op deze vergadering zullen inwoners een sleutelrol spelen in het verspreiden van de boodschap van de afschaffing van kernwapens aan mensen over de hele wereld.

Ondertussen blijven de effecten van radioactieve besmetting merkbaar en worden zij zelfs over grotere gebieden verspreid vanwege het ongeluk in de Fukushima Daiichi kerncentrale van Tokyo Electric Power Company Inc. Het ongeluk heeft vele inwoners van Fukushima bruut beroofd van hun vreedzame dagelijkse leven. Zij zijn nog steeds gedwongen om te leven zonder duidelijke vooruitzichten. De inwoners van Nagasaki hopen met heel hun hart dat Fukushima zich zo spoedig mogelijk zal herstellen en blijven de inwoners van Fukushima ondersteunen.
Vorige maand is dhr. Senji Yamaguchi, een hibakusha die werkte voor het afschaffen van kernwapens en voor een betere ondersteuning van hibakusha, overleden. Het aantal overlevenden van de atoombommen neemt met de dag af en hun gemiddelde leeftijd is nu hoger dan achtenzeventig. Ik roep de Japanse overheid nogmaals op om voor een betere ondersteuning van de hibakusha te zorgen, die nu een hoogbejaard geworden zijn.
We bieden onze welgemeende condoleances aan voor de levens die verloren gegaan zijn in de atoombombardementen en beloven om te blijven streven naar een kernwapenvrije wereld, hand in hand met de burgers van Hiroshima.

Tomihisa Taue
Burgemeester van Nagasaki
9 augustus 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: